การประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมือง ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (19 พ.ค. 64) นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมือง ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการชนส่งทางราง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการขนส่งทางรางและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยเป็นประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาใน 2 ประเด็น ได้แก่
1) ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่และทางสายใหม่ ซึ่งได้มีการติดตามความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคโครงการ ความคืบหน้าการดำเนินการตามผลการประชุมติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องโครงการรถไฟทางคู่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 และเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีข้อสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งรัดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 การนำแนวคิดเรื่อง MR-MAP มาพิจารณาร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 และทางสายใหม่ การจัดทำแผนการดำเนินงานในรายละเอียด รูปแบบการก่อสร้างโครงการรถไฟช่วงที่ผ่านตัวเมือง จุดตัดทางรถไฟที่ต้องกำหนดรูปแบบมาตรฐาน และการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟกับสถานีขนส่งสินค้า รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการทบทวนกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 2 ช่วงคลองขนานจิตร – ชุมทางถนนจิระ

2) ความคืบหน้าการเสนอขออนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น – หนองคาย ซึ่งต้องดำเนินการตามความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณ ให้ครบถ้วนก่อนนำเสนอกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่และทางสายใหม่ และให้การรถไฟแห่งประเทศไทย นำเสนอการดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการประชุมติดตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในเรื่องโครงการรถไฟทางคู่ในครั้งต่อไป และให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งเสนอขออนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น – หนองคาย ต่อกระทรวงคมนาคมโดยเร็ว

ภาพข้อมูล : การรถไฟแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์