ผู้บริหาร

ผู้บริหารกรมการขนส่งทางราง

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์

อธิบดีกรมการขนส่งทางราง
โทร. 0 2164 2603

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

รองอธิบดี
โทร. 0 2164 2602

นางสาวก่องกนก เมนะรุจิ

นางสาวก่องกนก เมนะรุจิ

ตำแหน่ง เลขานุการกรม
โทร. 0 2164 2606

นายชนินทร์  ธันดา

นายชนินทร์ ธันดา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
โทร. 0 2164 2612

นายธนพล จรัลวณิชวงศ์

นายธนพล จรัลวณิชวงศ์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกำกับกิจการขนส่งทางราง
โทร. 0 2164 2613

นายทยากร  จันทรางศุ

นายทยากร จันทรางศุ

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง
โทร. 0 2164 2623

นายเรืองเดช  มังกรเดชสกุล

นายเรืองเดช มังกรเดชสกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทร. 0 2164 2620