ทำเนียบอธิบดี

ทำเนียบอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ตั้งแต่ปี 2562 ถึง ปัจจุบัน

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล
อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (คนที่ 1)
เมษายน 2562 – พฤศจิกายน 2562

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (คนที่ 2)
ธันวาคม 2562 – ธันวาคม 2563

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์
อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (คนที่ 3)
ธันวาคม 2563 – ปัจจุบัน