กองกฎหมาย

กองกฎหมาย มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางรางตามหน้าที่และอำนาจของกรมและตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานที่เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญางานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกรม รวมทั้งงานให้คำปรึกษาแนะนำทางกฎหมายแก่หน่วยงานในสังกัดกรม
  3. ให้คำปรึกษา ตอบปัญหา แนะนำ และชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่จำเป็นต่อการควบคุมดูแลการขนส่งทางราง และคำสั่งที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกรม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  4. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อยกร่างและพัฒนากฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
  5. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ตลอดจนให้คำปรึกษา และเสนอแนะในการจัดทำอนุสัญญา สนธิสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการขนส่งทางราง
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์แฟกซ์กองกฏหมาย (กกม.)
0-2164-2606

ผู้อำนวยการกองกฏหมาย (ผกม.)
โทรศัพท์ 0-2164-2612

กลุ่มนิติกรรมและสัญญา (นส.)
โทรศัพท์ 0-2164-2611

กลุ่มพัฒนากฏหมาย (นก.)
โทรศัพท์ 0-2164-2611