แผนปฏิบัติราชการ/การดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการได้จัดทําขึ้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์สํานักงาน ก.พ. และแผนแม่บทอื่น ๆ โดยคํานึงถึงความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ ใช้เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานของสํานัก/สถาบัน/ศูนย์ และเป็นเครื่องมือสําหรับผู้บริหารในการกํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละผลผลิตให้สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม

แผนปฏิบัติราชการ 63-65

แผนการดำเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

เอกสารดาวน์โหลด

ค้นหาเอกสาร