แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์

  เพศ *

  สถานภาพ *

  ด้านเนื้อหา *

  หัวข้อ
  พอใจมากพอใจปานกลางไม่พอใจไม่พอใจมาก
  1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
  3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
  4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
  5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ

  ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ *

  หัวข้อ
  พอใจมากพอใจปานกลางไม่พอใจไม่พอใจมาก
  8. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
  9. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
  10. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
  11. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
  12. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
  13. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
  14. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
  15. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม