กรมการขนส่งทางราง จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อร่างตัวชี้วัด สำหรับการประเมินประสิทธิภาพการขนส่งทางรางในแต่ละสายทางของประเทศ

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำร่างตัวชี้วัดประสิทธิภาพขนส่งทางราง สำหรับการประเมินการดำเนินงานการขนส่งทางรางในแต่ละสายทางของประเทศ ในวันที่ 20 และ 23 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมมนังคสิลา ชั้น 2 อาคาร ณ ถลาง ขร. โดยมีนายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขร. และผู้แทนจากหน่วยงานผู้ให้บริการด้านการขนส่งทางราง ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoomการประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาร่างตัวชี้วัดประสิทธิภาพขนส่งทางราง 2 ประเภทได้แก่ 1.รถไฟโดยสาร และ 2.รถไฟขนส่งสินค้า ซึ่งแต่ละประเภทจะมีระดับการประเมินอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ 1.ระดับ Executive (ยุทธศาสตร์) 2 ระดับ Management (กลยุทธ์) 3. ระดับ Operation (ปฏิบัติการ) โดยในแต่ละระดับจะมีการกำหนดตัวชี้วัดด้านต่างๆ ดังนี้ ประสิทธิภาพของระบบ ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรบุคคล ประสิทธิภาพด้านการดำเนินงาน ประสิทธิภาพด้านการเงิน ประสิทธิภาพด้านการบริการ และประสิทธิภาพการจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละด้านก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันออกไป เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการประเมินระบบการขนส่งทางรางแต่ละประเภท โดยร่างตัวชี้วัดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำระบบกำกับและจัดเก็บข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพระบบรางของประเทศไทย เพื่อให้คนไทยได้ระบบรางอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์