กรมการขนส่งทางรางให้การต้อนรับและร่วมหารือกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขร. ให้การต้อนรับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย (นายชูศักดิ์ จันทยานนท์) ประธานฝ่ายสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ (นายภัทรพันธ์ กฤษณา) ผู้อำนวยการสำนักงานและที่ปรึกษาอาวุโส (นายชัยพร ภูผารัตน์) ผู้ติดตามและสื่อสารองค์กร เพื่อร่วมหารือประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและประเด็นอื่นๆ ในระบบขนส่งทางราง โดยสมาคมสภาคนพิการฯ ได้มีข้อเสนอเพื่อขอให้ ขร. รับไปพิจารณาให้การอนุเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ขอเข้าสำรวจพื้นที่สถานีกลางบางซื่อร่วมกับผู้แทน ขร. รฟท. และคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อตรวจประเมินความพร้อมด้านการจัดสภาพกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีและบริเวณเชื่อมต่อ เนื่องจากทางสมาคมฯ ได้มีการสำรวจบริเวณทางเข้าออกสถานีเบื้องต้นพบว่า ยังมีปัญหาในการเดินทางสำหรับคนพิการที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง เช่น การขาดทางลาดบริเวณทางเท้าเชื่อมต่อเข้าสถานีเป็นอุปสรรคในการสัญจรของคนพิการ ระบบป้ายสัญลักษณ์และป้ายแนะนำทางในบางจุดยังไม่ได้ติดตั้งสร้างความสับสนแก่ผู้เดินทาง ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันได้ใช้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทาง ขร. จะได้ประสาน รฟท. และสมาคมสภาคนพิการฯ เพื่อกำหนดนัดหมายการลงสำรวจที่เหมาะสมร่วมกันต่อไป

2. เสนอให้มีการอบรมทักษะการบริการและให้ช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารกลุ่มคนพิการแต่ละประเภท ให้มีเหมาะสมตามหลักสากล เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้โดยสารในระบบขนส่งทางรางกลุ่มดังกล่าว โดยสมาคมสภาคนพิการฯ ยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินการสนับสนุนวิทยากรเพื่อให้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

3. เสนอให้ ขร. พิจารณาให้การสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ โดยผลักดันให้มีการพิจารณาจัดสรรพื้นที่ภายในสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้าเพื่อให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของคนพิการ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มแรงงานคนพิการให้สามารถมีช่องทางในการประกอบอาชีพ ซึ่ง ขร. จะได้ประสานข้อมูลจากสมาคมสภาคนพิการฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4. เสนอให้มีการจัดทำสื่อที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ เช่น การแปลภาษามือ หรือสื่อที่คนตาบอดสามารถรับรู้ได้ เพื่อให้คนพิการสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ขร. หรือหน่วยงานภาคคมนาคมอื่น โดยทางสมาคมสภาคนพิการฯ ยินดีในการบูรณาการความร่วมมือในการจัดทำสื่อต่างๆ ร่วมกับ ขร.

5. เสนอให้มี Information center ภายในสถานี เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ทั่วไปและสามารถให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารกลุ่มคนพิการซึ่งมีอุปสรรคในการเดินทางมากกว่าคนกลุ่มอื่น

ทั้งนี้ นายกิตติพันธ์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ขร. ดำเนินการประสานสมาคมสภาคนพิการฯ ในรายละเอียดเพื่อให้การอนุเคราะห์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเน้นย้ำให้การดำเนินงานต่างๆ ตามภารกิจของ ขร. ให้คำนึงถึงกลุ่มผู้โดยสารที่เป็นคนพิการแต่ละประเภทให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการระบบขนส่งทางราง ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เท่าเทียมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์