กรมการขนส่งทางราง BTS มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย รวค. ในการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า OTOP ภายในระบบขนส่งทางราง และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการใช้สมุนไพรและดูแลตนเองเพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19

กรมการขนส่งทางราง BTS มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย รวค. ในการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า OTOP ภายในระบบขนส่งทางราง และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการใช้สมุนไพรและดูแลตนเองเพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19

กรมการขนส่งทางราง BTS บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภูเบศร ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดำเนินงานเชิงสังคม (CSR) ภายในขบวนรถไฟฟ้า BTS เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างปลอดภัยและป้องกันเชื้อ COVID-19 แก่ประชาชน และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภูเบศร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีคุณภาพ โดย บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิง CSR ภายในขบวนรถโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ในการสนับสนุนให้มีการจำหน่ายสินค้า OTOP ภายในสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า

ทั้งนี้ การจัดทำสื่อให้ความรู้ในการใช้สมุนไพรอย่างถูกวิธี โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในขบวนรถเป็น 3 ภาษา ไทย จีนกลาง และอังกฤษ เพื่อเข้าถึงผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ซึ่งจะเริ่มเผยแพร่ภายในขบวนรถไฟ BTS ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะคลี่คลาย

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์