กรมการขนส่งทางรางเปิดการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง

วันนี้ (26 พ.ย. 2563) กรมการขนส่งทางรางจัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ห้อง Fortune ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

ปัจจุบันรถขนส่งทางรางที่ใช้งานในประเทศไทยมีความหลากหลายทั้งประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางราง กรมการขนส่งทางรางในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง เพื่อกำหนดประเภทของรถขนส่งทางราง และคุณลักษณะที่มีการใช้งานในประเทศไทย ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงของอุปกรณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย แล้วนำมาจัดทำเป็นแนวทางในการกำกับดูแลรถขนส่งทางราง เพื่อใช้ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับรถขนส่งทางรางต่อไปในอนาคต

โดยการสัมมนาในวันนี้ ได้มีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลรถขนส่งทางรางในประเทศไทย และการประเมินความเสี่ยงและมาตรฐานแนะนำคุณลักษณะรถขนส่งทางราง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ยอดพล เทพสิทธา (ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย) ดร. อาภามาศ จันทร์เมฆา (ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยง) และดร. ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ (ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างทางรถไฟ) และมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสอบถามความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐาน ร่างกฎกระทรวง ระะเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการตรวจสอบและรับรองรถขนส่งทางราง แนวทางในการขึ้นทะเบียนรถขนส่งทางรางและรูปแบบในการจดทะเบียนรถขนส่งทางรางที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้ไปใช้งานในการกำกับดูแล และยกระดับการเดินทางและการขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

ผู้ดูแลระบบ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ภาพข่าว