การประชุมหารือการพิจารณาแนวทางการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP บริเวณสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

วันนี้ (11 ก.พ. 2564) นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ได้เป็นประธานการประชุมหารือการพิจารณาแนวทางการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP บริเวณสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมมนังคศิลา ชั้น 2 อาคาร ณ ถลาง กรมการขนส่งทางราง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงาน กศน. บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด การรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และกองกำกับกิจการขนส่งทางราง กรมการขนส่งทางราง ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันในการขับเคลื่อนแนวคิดในการนำสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์เกษตร ตลอดจนสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนหรือ ผู้ประกอบการทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ เพื่อนำมาจัดจำหน่ายภายในพื้นที่สถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า เพื่อเป็นการสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนชนในวงกว้าง โดยเป็นการประชุม ครั้งที่ 2 โดย ขร. ได้รายงานผลการดำเนินการในการประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รฟท. รฟม. รฟฟท. และ BEM พร้อมทั้งผลการสำรวจพื้นที่ศักยภาพภายในสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า รวมทั้งพื้นที่จอดแล้วจร ในความรับผิดชอบของหน่วยงานข้างต้นให้ที่ประชุมรับทราบ ในสาระสำคัญ ได้แก่ ทำเลที่ตั้ง ตำแหน่งพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเชิงพาณิชย์ ขนาดพื้นที่ เงื่อนไขการใช้พื้นที่และอัตราเช่า รวมทั้งส่วนลดอัตราเช่า (พิเศษ) เพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายที่รับผิดชอบในส่วนผู้ประกอบการ สินค้า และบริการ เช่น กรมพัฒนาชุมชน (พช.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กรมส่งเสริมสหกรณ์
( กสส.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย รับทราบและใช้ประกอบการพิจารณาหารือร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ก่อนพิจารณาคัดเลือกทำเลหรือจุดจำหน่ายสินค้าบริการต่อไป

ทั้งนี้ ได้มีการขยายผลการดำเนินการโดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และ BTS ในการร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมให้มีการจำหน่ายสินค้า OTOP หรือผลิตภัณฑ์ส่งเสริมภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์เกษตร ตลอดจนสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการทั่วประเทศตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้เกิดผลในวงกว้างและเป็นรูปธรรม โดย BTS จะรับไปดำเนินการพิจารณาจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ภายในสถานีหรือจุดจอดแล้วจรในความรับผิดชอบ เงื่อนไขการใช้พื้นที่และอัตราค่าเช่าเพื่อแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการ เพื่อประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ประกอบการจากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการที่สนใจทำเลพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสถานีรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน (สถานีจตุจักร) และสถานีกลางบางซื่อ เพื่อพัฒนาเป็นร้านกาแฟ
“ยิ้มสู้” ซึ่ง ขร. จะได้ประสานในรายละเอียดต่อไป

ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานในรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็น และลงสำรวจพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการดำเนินการทำ Business Matching ระหว่างสินค้าและทำเล และรายงานผลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์