กรมการขนส่งทางราง ได้เป็นประธานการประชุมหารือการพิจารณาแนวทางการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP บริเวณสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

วันนี้ (31 มี.ค. 64) นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ได้เป็นประธานการประชุมหารือการพิจารณาแนวทางการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP บริเวณสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมมนังคศิลา ชั้น 2 อาคาร ณ ถลาง กรมการขนส่งทางราง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน, กรมกิจการผู้สูงอายุ, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมส่งเสริมสหกรณ์ , สำนักงาน กศน, การรถไฟแห่งประเทศไทย , การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด , บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท VGI จำกัด (มหาชน) ,บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด, มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และกองกำกับกิจการขนส่งทางราง กรมการขนส่งทางราง ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันในรายละเอียดของสินค้าและบริการที่เหมาะสมในการสนับสนุนให้มีในพื้นที่ศักยภาพ และการทำ Business Matching ระหว่างสินค้าและทำเล พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีมติที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ขร.จะประสานในรายละเอียดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพาณิชย์ภายในสถานีขนส่งทางรางในการจำหน่ายสินค้าโอทอปให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์