กรมการขนส่งทางราง เปิดรับฟังความเห็นทุกภาคส่วนเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ

วันนี้ (18 มี.ค. 2564) นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ ครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ ห้อง Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้ได้รับผลกระทบ ภาคประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมการการสัมมนาในครั้งนี้

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวถึงโครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการผลักดันการลงทุนและพัฒนาโครงการระบบรางระหว่างเมืองต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ระบบรางเป็นระบบขนส่งหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ลดปัญหาการจราจรติดขัด และมลภาวะทางอากาศ รวมทั้งลดอุบัติเหตุทางถนนลง อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการขนส่งทางรางเพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลให้มีจำนวนขบวนรถไฟที่วิ่งให้บริการเพิ่มขึ้น และผ่านจุดตัดทางถนนและทางรถไฟบ่อยขึ้น โดยปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยมีโครงข่ายรถไฟระยะทางรวม 4,043 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 47 จังหวัด โดยมีจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ 2,684 แห่ง (เฉลี่ยทุก 1.5 กิโลเมตร มีจุดตัด 1 แห่ง) ซึ่งในแต่ละปีมีอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนยานพาหนะบริเวณจุดตัดทางถนนและทางรถไฟเสมอระดับอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน และมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากในแต่ละปี

ดังนั้น กรมการขนส่งทางราง ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบราง และจัดทำมาตรฐานด้านการขนส่งทางรางจึงได้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟขึ้น โดยขอบเขตของงานจะดำเนินการสำรวจจุดตัดทางถนนและทางรถไฟทั่วประเทศ เพื่อจัดทำแผนแม่บทในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ จัดทำแผนปฏิบัติการและออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงกายภาพจุดตัดทางถนน และทางรถไฟในระยะเร่งด่วน จัดทำมาตรฐานจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ และแนวทางการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟเชิงลึก ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ และเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ

ภายหลังจากการสัมมนาวันนี้ กรมการขนส่งทางรางจะลงสำรวจจุดตัดทางถนนและทางรถไฟในพื้นที่และจัดประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละภาค โดยจะมีการสัมมนาอีกครั้งภายหลังจากรายงานการศึกษาฉบับกลางได้รับความเห็นชอบ และเมื่อได้ดำเนินการจัดทำร่างมาตรฐานจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ ร่างแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการเสร็จแล้ว จะจัดสัมมนาเพื่อสรุปผลโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงร่างมาตรฐานร่วมทั้งร่างแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

การสัมมนาในวันนี้จะทำให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการ รวมทั้งขอบเขตการศึกษาและยังเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการโครงการต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์