กรมการขนส่งทางราง ออกประกาศ เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยภายหลังลงนามในประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ว่า จากการที่ รัฐบาลได้มีประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 รวมทั้งออกประกาศข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 30) เกี่ยวกับการปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ และการขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้บังคับใช้มาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติต่างๆ อย่างเข้มงวดไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันมิให้ทวีความรุนแรงขึ้น

กรมการขนส่งทางราง หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลระบบขนส่งทางรางจึงออกประกาศมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง เพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานที่ให้บริการขนส่งทางรางทุกระบบถือปฏิบัติเพิ่มเติมจากฉบับก่อน รายละเอียดดังนี้

1. ขยายเวลาการบังคับใช้ความตามประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติ การจัดการระบบขนส่งทางราง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และ ฉบับที่ 11 ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ต่อไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

2. กรณีขบวนรถโดยสารประเภทรถไฟทางไกล ให้ดำเนินการดังนี้
2.1 จำกัดหรือลดการบริการระบบรถไฟโดยสารข้ามเขตพื้นที่จังหวัดที่มีต้นทางหรือปลายทางภายในจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน ๒๙ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครราชสีมา นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยะลา ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สงขลา สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง ระหว่างวันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2564
2.2 กรณีรถไฟโดยสารเข้าและออกพื้นที่จังหวัดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้มีจุดคัดกรองและจัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองผู้โดยสารโดยเคร่งครัดตลอดเวลา โดยกำหนดให้ผู้โดยสารจะต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐานยืนยันตน พร้อมแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เอกสารยืนยันการอนุญาตเดินทางตามที่ราชการกำหนด การแจ้งข้อมูลในแอปพลิเคชันไทยชนะ และต้องลงทะเบียนขออนุญาตเดินทาง ในเว็บไซต์ “หยุดเชื้อเพื่อชาติ” https://covid-19.in.th เพื่อรับ QR Code สำหรับแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หากตรวจพบว่าผู้โดยสารไม่มีเอกสารหลักฐานยืนยันให้พิจารณาสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ

3. กรณีขบวนรถโดยสารประเภทรถไฟชานเมืองและรถไฟท้องถิ่น ให้ดำเนินการดังนี้
3.1 จำกัดการบริการเดินรถไฟโดยสารประเภทรถไฟชานเมืองและรถไฟท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนงดเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค
3.2 ให้มีจุดคัดกรองและจัดเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้โดยสารโดยเคร่งครัดที่สถานี ป้ายหยุดรถและที่หยุดรถ และเพิ่มความเข้มงวดสูงสุดในการกำกับดูแลให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

4. ให้เพิ่มความเข้มงวดและรัดกุม ในการปฏิบัติมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ การตรวจคัดกรองอุณหภูมิของผู้ปฏิบัติงานก่อนปฏิบัติงาน กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานสวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันการสัมผัสโรคตามความเหมาะสม การใช้สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน การตรวจคัดกรองเชิงรุก เป็นต้น

5. ประกาศ แจ้งหรือประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนทราบ และขอความร่วมมือชะลอการเดินทางที่ไม่มีเหตุจำเป็น

6. ให้มีการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อฯ เชิงรุก ในกลุ่มแรงงานก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางรางที่อยู่ในความรับผิดชอบ และให้เคร่งครัดการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคที่ราชการกำหนดโดยเคร่งครัดทั้งนี้ประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยกรมการขนส่งทางรางหวังว่าประกาศดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์