กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน

เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง นำคณะเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงทางโคกสะอาด จังหวัดนครราชสีมา (สัญญาที่ 2-1 : ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก) และบริเวณที่ตั้งสถานีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยมีผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

โครงการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน (สัญญาที่ 2-1 : ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก) มีระยะทาง 11 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างอยู่ที่ ร้อยละ 74.03 โดยได้ขยายสัญญาเนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณพฤษภาคม 2565 สัญญาดังกล่าวรวมถึงศูนย์ซ่อมบำรุงทางโคกสะอาด ซึ่งได้มีก่อสร้างเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงเบาและอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ โดยงานอาคารมีความก้าวหน้าร้อยละ 73.96

ส่วนบริเวณที่ตั้งสถานีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจสภาพทางกายภาพและพื้นที่โดยรอบสถานีอยุธยาในปัจจุบันในการลงพื้นที่ฯ ดังกล่าว ผู้แทน รฟท. ได้ให้ข้อมูลการปรับปรุงสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา เพื่อลดข้อกังวลต่าง ๆ ในประเด็นผลกระทบที่อาจจะมีต่อพื้นที่มรดกโลก โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ด้วย

ขณะที่ตัวแทนหอการค้าที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย พร้อมสนับสนุนแนวทางการกำหนดตำแหน่งสถานีบริเวณเดิม เนื่องจากจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระจายรายได้ อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งจะได้นำเสนอความเห็นดังกล่าวไปยังกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแนวทางก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา ก่อน รฟท. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์