กรมการขนส่งทางราง ร่วมเสวนาออนไลน์ที่จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และ Public Policy Projects (PPP)

กรมการขนส่งทางราง ร่วมเสวนาออนไลน์ที่จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และ Public Policy Projects (PPP) เพื่อหารือโอกาสและแนวทางความร่วมมือระหว่างไทย-สหราชอาณาจักรในด้านการพัฒนาระบบราง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางรางได้เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ Build Back Better in The Rail Network : UK Opportunities and Ways Forward for Green Finance โดยมีดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง บรรยายในเรื่อง Thailand’s Rail Transport Infrastructure Development plans พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอก ณัฏฐพร บัวผุด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์แผนงาน โดยมี นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน นายวรวุฒิ มาลา ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Mr.Stephen Hammond UK Prime Minister’s Trade Envoy to Thailand และ Mr. Mark Garnier Deputy Chair Infrastructure, PPP ร่วมเสวนา

ทั้งนี้ ในการเสวนาดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างโอกาสความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบรางและโครงการที่เกี่ยวเนื่องระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนไทยกับสหราชอาณาจักรเพื่อดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์