กรมการขนส่งทางราง ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งทางราง และการก่อสร้างจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าของประเทศไทย

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ คุณธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และเจ้าหน้าที่ ขร. ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งทางราง และการก่อสร้างจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าของประเทศไทย ร่วมกับสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรมศุลกากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ video conference

โดยการประชุมเป็นการร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งทางราง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการระบบการขนส่งทางรางในเส้นทางหลักของประเทศและระหว่างประเทศ ร่วมถึงการก่อสร้างจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าของประเทศไทย เพื่อรองรับเปลี่ยนถ่ายสินค้านำเข้า – ส่งออกจากรถไฟความเร็วสูงจีน – ลาว – ไทย เมื่อโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น – หนองคาย และรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ – หนองคาย แล้วเสร็จ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติว่าในระยะเร่งด่วนจะมีการใช้บริเวณสถานีรถไฟหนองสองห้อง จ.หนองคาย เป็นรถจุดพักสำหรับรถบรรทุกขนส่ง ในส่วนของการขนส่งสินค้าขาออกประเทศ และส่วนขาเข้าจะใช้บริเวณสถานีรถไฟนาทา จ.หนองคายเป็นจุดพักรถ สำหรับในระยะยาวจะมีการพัฒนาให้สถานีรถไฟนาทา ให้เป็นย่านขนถ่ายสินค้า (Transshipment Yard) ในรูปแบบ One Stop Service ที่สำคัญทั้งขาเข้า – ขาออก ทั้งนี้จะมีการประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง เกิดการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าตามแนวเส้นทางที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่ระบบราง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการลงทุนและการบริหารจัดการการขนส่งต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์