กรมการขนส่งทางรางร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา

วันนี้ (18 พ.ค.64) นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการชนส่งทางราง และผู้แทนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมศิลปากร สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโยธาธิการและผังเมือง และการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา 5 แนวทาง ดังนี้
1. ก่อสร้างเป็นลักษณะสถานีและทางวิ่งใต้ดิน
2. ก่อสร้างเส้นทางรถไฟเลี่ยงพื้นที่มรดกโลก
3. ก่อสร้างสถานีก่อนถึงสถานีรถไฟอยุธยาเดิม หรือเลยออกไป
4. ก่อสร้างสถานีในตำแหน่งสถานีเดิมพร้อมจัดทําผังเมืองเฉพาะ
5. ก่อสร้างเฉพาะทางวิ่งไปก่อน โดยจะกำหนดที่ตั้งสถานีภายหลัง

ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก พิจารณาในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์