กรมการขนส่งทางรางจัดประชุมหารือแนวทางการจำหน่ายหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้า BTS

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจำหน่ายหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้า BTS พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กระทรวงสาธารณสุข และกองกำกับกิจการขนส่งทางรางในฐานะฝ่ายเลขานุการ

โดยเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ตราอภัยภูเบศร และเพื่อเป็นการดำเนินงานเชิง CSR โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมการขนส่งทางราง BTS มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภูเบศร และบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนผ่านสื่อภายในขบวนรถไฟฟ้าเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอย่างถูกวิธีเพื่อดูแลป้องกันตนเองจากเชื้อ COVID – 19 ซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤติอยู่ในขณะนี้ โดยบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน ) ยินดีสนับสนุนการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิฯ ผ่านสื่อภายในขบวนรถไฟฟ้า BTS โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 3 เดือน และยังคงสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิง CSR ภายในขบวนรถ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้สมุนไพรอย่างถูกวิธีและการดูแลป้องกัน COVID-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งคิดอัตราเช่าพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิฯ ในอัตราพิเศษ เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการสนับสนุนให้มีการจำหน่ายสินค้า OTOP ภายในสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันในการดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายในขบวนรถไฟฟ้า BTS เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศร และสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสังคมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างปลอดภัยและป้องกันเชื้อ COVID-19 แก่ประชาชน โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการออกสื่อประชาสัมพันธ์ภายในขบวนรถได้ภายในต้นมิถุนายน 2564

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์