กรมการขนส่งทางรางจัดประชุม เพื่อจัดทำมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟ

วันนี้ (22 มีนาคม 2564) นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟ ครั้งที่ 3-1/2564 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก กรมโรงงานอุตสาหกรรม การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำกัด และ บริษัท JR-Freight เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงการเสนอแนวทางในการขนส่งสินค้าอันตรายให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาและเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง โดยการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการขนส่งสินค้าอันตราย ร่วมกับสินค้าทั่วไป ที่ใช้การเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานของ RID (The Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail) อันเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกใช้กัน รวมถึงการเตรียมการทดสอบการขนส่ง LNG ทางรถไฟ ครั้งที่ 2 ที่จะทำการทดสอบในช่วงเดือนมิถุนายน

นอกจากนี้กรมการขนส่งทางรางจะดำเนินการจัดเตรียมมาตรฐานและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟให้มีความพร้อมมากที่สุดและมีความเป็นสากล โดยการปรับใช้แนวทางการขนส่งสินค้าอันตรายตามที่ RID กำหนด เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าอันตรายทางรถไฟที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อีกทั้งช่วยสนับสนุนนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์