กรมการขนส่งทางราง ให้การต้อนรับสภาวิศวกร พร้อมหารือการถ่ายทอดความรู้ด้านระบบราง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันนี้ (6 พ.ย. 63) 9.30 น. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) พร้อมด้วย ข้าราชการ ขร. ให้การต้อนรับ ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ รองเลขาธิการสภาวิศวกร และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมและร่วมหารือด้านระบบราง ณ ห้องประชุมมนังคสิลา อาคาร ณ ถลาง ขร.

ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงนามในสัญญา 2.3 โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา โดยจะมีการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อาจารย์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม 3 หัวข้อ ประกอบไปด้วย การออกแบบ การวางแผน และการทดสอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟความเร็วสูง รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการใช้งาน ทดสอบ และตรวจสอบชิ้นส่วน/ผลิตภัณฑ์ ในระยะแรก 14 รายการ และระยะที่สอง 12 รายการ นอกจากนี้ จะมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมิน และพัฒนางานด้านระบบราง ในเรื่องเทคโนโลยี มาตรฐาน ทรัพยากรบุคคล โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านระบบราง การซ่อมบำรุง และนำไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมระบบรางของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ภาพข่าว