ผลงานด้านการขนส่งทางรางตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปี 2564 และการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปี 2565 – 2566

กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคมได้มีการเร่งรัดผลักดันการพัฒนาระบบรางมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานสำคัญในรอบ 2 ปี (ปี 2563 – 2564) ที่ผ่านมาที่ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรมชัดเจน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน2.ด้านการกำกับดูแล3.ด้านการบริการ

สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปี 2565 – 2566 นั้น กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคมมุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อนโยบายการพัฒนาระบบรางในทุกด้าน รวมทั้งริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อให้ระบบรางเป็นระบบขนส่งหลักของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่สื่อ/วิดีโอ