ผลการศึกษาโครงการศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง

ผลการศึกษาโครงการศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ตลอดจนจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง เพื่อการจดทะเบียนและร่างมาตรฐานแนะนำคุณลักษณะ อุปกรณ์และส่วนควบคุม เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล และพัฒนาเทคโนยีนวัตกรรมต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่สื่อ/วิดีโอ