ผลการดำเนินงานตามโนบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปี 2564 และการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปี 2565 – 2566

กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งทางรางมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านกำกับดูแล 3. ด้านการให้บริการ

การดำเนินงานตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เกิดจากความมุ่งมั่นของรัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคม ที่พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนงาน โครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่สื่อ/วิดีโอ