กรมการขนส่งทางรางขับเคลื่อนมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ที่มีการกลับมาระบาดอีกครั้ง กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้มีการออกประกาศ เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 8 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย ขร. ได้กำชับผู้ให้บริการด้านการขนส่งระบบรางให้เข้มงวดตรวจสอบและติดตามการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระบบขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สหภาพรถไฟระหว่างประเทศ (International Union of Railways, UIC) ได้มีการตีพิมพ์วารสาร เรื่อง การบริหารจัดการกับ COVID-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้มาตรการที่มีศักยภาพในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในระบบราง ในสถานการณ์ของ COVID – 19 ซึ่งถูกรวบรวมมาจากนานาชาติในสหภาพรถไฟระหว่างประเทศ ขร. มีความตระหนักถึงความสะดวกในการเดินทางและความปลอดภัยของผู้โดยสารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีการออกมาตรการให้สอดคล้องสถานการณ์ ดังนี้

1.การให้ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในระบบการขนส่งทางราง

2.การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร

3.การตรวจคัดกรองและวัดอุณภูมิก่อนเข้าสู่ระบบการขนส่งทางราง

4.หมั่นใช้เจลแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อล้างมืออยู่เสมอ

5.ใช้แบบสอบถามสุขภาพ (หากมีการเดินทางข้ามจังหวัด)

6.เปลี่ยนมาใช้ตั๋วรายเดือน (ส่วนตัว) เพื่อลดการสัมผัสตั๋วร่วมกับผู้อื่น

7.ผู้ให้บริการระบบการขนส่งทางรางต้องหมั่นทำความสะอาดขบวนรถ สถานี ตั๋วโดยสารและจุดสัมผัสร่วมอยู่เสมอ

8.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางรางทราบและเข้าใจถึงมาตรการต่างๆ

ขร. คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ แม้บางมาตรการจำเป็นต้องอาศัยความเสียสละความสะดวกสบายและความร่วมมือจากผู้โดยสาร แต่อยู่บนพื้นฐานข้อแนะนำด้านสาธารณสุขไทยและมาตรฐานสากล และหวังเป็นอย่ายิ่งให้ไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปโดยเร็ว

#กรมการขนส่งทางรางห่วงใยใส่ใจผู้โดยสารร่วมต้านโควิด

#DRTantiCOVID19

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์