รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกกฎหมาย/ระเบียบ/คู่มือ และระดับการใช้บังคับในระบบขนส่งทางราง

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกกฎหมาย/ระเบียบ/คู่มือ และระดับการใช้บังคับในระบบขนส่งทางราง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 4531842 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์