ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดัชนีรวม/ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

 • กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 • ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
 • นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
 • แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
 • คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
 • สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
 • สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
 • มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ม.9(7)
 • ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

สัญญาอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ

 • สรุปผลความพึงพอใจ
 • สถิติผู้เข้าใช้บริการ
 • กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น